Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum: 'Cloud computing' Kategorie

Apache HBase

Autor: Piotr Karpiuk o 9. marca 2015

HBase to otwartoźródłowa, zaimplementowana w Javie, rozproszona baza danych inspirowana Googlowym BigTable. Jest częścią projektu Apache Hadoop i przechowuje dane w HDFS (Hadoop Distributed FileSystem). Jest to przykład tzw. kolumnowej NoSQLowej bazy danych, pozwalającej na przechowywanie w sposób odporny na awarie dużej ilości danych rzadkich (ang. sparse data) – które w relacyjnej bazie wymagałyby tabel z dużą ilością przeważnie pustych kolumn.

Pierwotnie HBase był tworzony z myślą o przetwarzaniu języka naturalnego, a od czasu przejęcia projektu przez Apache z bazy korzysta obecnie szereg firm (w tym Twitter, Stumbleupon, eBay, Yahoo!), a bodaj najbardziej spektakularne jest użycie tej bazy przez Facebooka do implementacji komunikatora internetowego Facebook Messenger.

Powszechna wiedza głosi, że sens użycia HBase pojawia się dopiero przy przetwarzaniu co najmniej 100 GB danych przy użyciu min. 5 maszyn w klastrze.

Autorzy dokumentacji używają pojęć nawiązujących do modelu relacyjnego: tabela, wiersz, kolumna – ale jest to bardzo kontrowersyjny pomysł. Osobie przyzwyczajonej do świata relacyjnych baz danych w miarę wgryzania się w HBase oczy będą się coraz bardziej otwierać ze zdumienia. W rzeczy samej, HBase wobec Oracla jest jak zły brat bliźniak, Bizarro, mr. Hyde czy Frankenstein.

Spójrzmy na poniższy rysunek, objaśniający model danych omawianej dzisiaj bazy:

W tabeli mamy dowolnie wiele wierszy, każdy identyfikowany unikalnym kluczem. Kolumny są pogrupowane w rodziny kolumn (zwane też superkolumnami). O ile rodzin kolumn zwykle jest kilka, o tyle samych kolumn mogą być miliony. HBase nie jest transakcyjna i zapewnia atomowość na poziomie rekordu (wiersza), przy czym mamy wersjonowanie: pamiętane są domyślnie 3 ostatnie wersje każdego rekordu opatrzone stemplami czasowymi. Sens istnienia superkolumn jest taki, że dla każdej z nich można zdefiniować inne parametry bazy danych, np. rodzaj kompresji danych (GZ, LZO), poziom redundancji, czas po jakim dane mają być usuwane, czy wersjonowanie. Modyfikacja parametrów superkolumny jest kosztowna – pociąga za sobą utworzenie nowej superkolumny z nową specyfikacją i skopiowanie wszystkich danych – dlatego warto ustawić parametry na docelowe zanim zacznie się wstawiać dane. Wartości kolumn nie mają typów i są traktowane jako ciągi bajtów.

W zasadzie, być może zamiast kurczowo trzymać się nomenklatury nazewniczej z relacyjnych baz danych lepiej byłoby spojrzeć na model danych HBase jak na 4-poziomową mapę asocjacyjną (kolejne poziomy to tabela, klucz, superkolumna i kolumna).

Nazwę kolumny określa się mianem kwalifikatora kolumny (ang. column qualifier). Połączenie klucza wiersza i pełnej nazwy kolumny (wraz z nazwą rodziny) zapisuje się w postaci table/family:qualifier.

Rekordy w bazie są posortowane wedle klucza i podzielone na rozłączne regiony, przy czym za każdy region odpowiedzialna jest inna maszyna klastra.

HBase nie posiada języka zapytań, nie ma indeksów. Zapewnione jest tylko skanowanie całej tabeli i bardzo szybki dostęp do rekordu po kluczu i do wartości kolumny w rekordzie, jak również Hadoopowy mechanizm MapReduce.

Facebook używa HBase jako głównego komponentu swojej infrastruktury komunikatów, zarówno do przechowywania komunikatów jak i odwróconego indeksu (ang. inverted index) na potrzeby wyszukiwania.
W tabeli implementującej indeks:

 • Kluczem wiersza jest ID użytkownika.
 • Kwalifikatorami kolumn są słowa występujące w komunikatach tego użytkownika.
 • Stemple czasowe są identyfikatorami komunikatów zawierających to słowo.

W ten sposób wykorzystywane jest wersjonowanie.

W przykładach poniżej będziemy używać powłoki napisanej w języku JRuby, ale są też inne sposoby komunikacji z bazą (najpopularniejszy jest Thrift):

Nazwa Metoda połączenia Dojrzałość
Shell Bezpośrednia Tak
Java API Bezpośrednia Tak
Thrift Protokół binarny Tak
REST HTTP Tak
Avro Protokół binarny Nie

Czytaj więcej »

Tags: , ,
Napisany w Bazy danych, Cloud computing | Brak komentarzy »

Amazon Web Services Storage

Autor: Piotr Karpiuk o 3. lutego 2015

Wybierając usługę chmury Amazona zwykle określamy region w którym ona ma fizycznie działać (USA, Brazylia, Azja, Europa), różnice cen między regionami zwykle wahają się w okolicach 10%. Każdy region jest podzielony na osobno zasilane i rozrzucone geograficznie strefy dostępności (ang. availability zones, AZ). Niektóre usługi (np. EBS – dysk sieciowy, patrz niżej, czy instancja EC2 – maszyna wirtualna) wymagają podania również strefy dostępności. Amazon ma dedykowane, szybkie połączenia sieciowe między strefami dostępności w obrębie tego samego regionu.

Propozycje Amazonu w zakresie przechowywania danych:

 • Instance storage: w wynajętej maszynie wirtualnej może być podłączony dysk SSD lub HDD o żądanej pojemności, np. instancja typu c3.8xlarge ma 2 dyski SSD po 320 GB każdy
 • Elastic Block Storage (EBS) [Cennik]: odpowiednik NASa, czyli dysk sieciowy widoczny tak samo jak dysk lokalny; jego standardowa wydajność jest słaba i wynosi ok. 100 IOPS (I/O operations per second), ale można zażyczyć sobie opcję Provisioned IOPS pozwalającą zwiększyć wydajność nawet 40-krotnie poprzez zarezerwowanie przepustowości sieci w obrębie strefy dostępności, co oczywiście dodatkowo kosztuje.
  Inne cechy EBS:
  • rozmiar jednego wolumenu waha się między 1GB a 1TB; na jednym koncie AWS można mieć max. 20 wolumenów EBS
  • cykl życia wolumenu EBS jest niezależny od instancji EC2 — można go przepinać między różnymi maszynami wirtualnymi,
  • funkcjonalność migawek (ang. snapshots) pozwala wykonać (spakowaną) migawkę zawartości wolumenu w postaci obiektu S3 (patrz dalej) a kolejne migawki mogą być przyrostowe (uwzględniają tylko zmiany od poprzedniej migawki); nowy wolumen EBS można wypełnić migawką,
  • Amazon twierdzi że każdy wolumin EBS jest duplikowany dla uchronienia się przed awarią dysku (macierz?)
 • Simple Storage Service (S3) [Cennik]: bodaj najpopularniejsza usługa Amazonu, mówi się o niej że jest magazynem Internetu (ang. the filing cabinet of the Internet), bazują na niej firmy takie jak Dropbox, Netflix czy Medcommons (ta ostatnia przechowuje w chmurze dane medyczne pacjentów). Szacuje się że 25% dużych aplikacji enterprise korzysta z S3. W ciągu ostatnich 2 lat ceny przechowywania 1 GB spadły 3-krotnie.
  • każdy obiekt ma swój klucz (łańcuch) i wartość (ciąg bajtów o wielkości od 1B do 5TB),
  • obiekty są przechowywane w wiadrach (ang. bucket, odpowiednik tabeli), jedno konto AWS może mieć max. 100 wiader; wiadro jest umiejscowione w konkretnym regionie
  • każdy obiekt S3 ma swojego URLa postaci http://s3.amazonaws.com/bucket/key, np. http://s3-us-west-1.amazonaws.com/aws4dummies/Cat+Photo.JPG i jest dostępny poprzez interfejs REST (czyli np. z przeglądarki internetowej, curl-em, itp.) o ile nadamy mu odpowiednie uprawnienia,
  • nie obsługuje modyfikacji, np. poprzez dołączenie czegoś na końcu; można tylko nadpisać obiekt nowym obiektem (można włączyć wersjonowanie, czyli dostęp do poprzednich wersji obiektu) – jest to bardzo duża różnica w porównaniu z plikiem w typowym systemie plików,
  • uprawnienia mają postać listy ACL określającej kto może wykonywać jakie operacje, klasy użytkowników to: właściciel, wskazani użytkownicy lub grupy, autoryzowani użytkownicy AWS, każdy.
  • obiekt może mieć datę ważności, po upływie której jest usuwany (stosowane np. przy wypożyczaniu filmów na określony czas), lub przenoszony do archiwum (usługa Glacier, patrz niżej),
  • obiekty mogą być szyfrowane,
  • można logować dostęp do obiektów,
  • w celu zapobiegania awariom i zwiększenia dostępności każdy obiekt jest duplikowany na kilku maszynach; można zrezygnować z tej możliwości aby zmniejszyć koszty usługi
 • DynamoDB [Cennik]: NoSQLowa baza typu key-value, odpowiednik opisanej wcześniej na blogu bazy danych Riak; korzysta z dysków SSD, dane są duplikowane w różnych strefach dostępności regionu; dostęp jest poprzez REST, lub z poziomu języków Java, .NET, Python i PHP.
 • Glacier [Cennik]: usługa backupu oparta na S3; pojedynczy plik archiwum może mieć do 40TB, dane są szyfrowane i przesyłane po SSL; zamiast wysyłać zawartość dysku po sieci, można pocztą zwykłą wysłać do Amazona fizyczny dysk – jego zawartość zostanie wrzucona do Glaciera przez pracownika Amazonu.
 • RDS [Cennik]: relacyjna baza danych (Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Aurora)

Zwraca się uwagę, że usługi przechowywania danych oferowane przez Amazona: DynamoDB a zwłaszcza sztandarowa S3, są świetnie przystosowane do ery BigData: nie trzeba deklarować ani rezerwować wymaganej przestrzeni dyskowej ponieważ ten sposób przechowywania danych jest wybitnie skalowalny i nie ogranicza się do pojedynczej maszyny. Redundancja w celu zapewnienia odporności na awarie pozwala nie martwić się o backupy.

Powstaje pytanie czym różni się w praktyce usługa S3 od DynamoDB. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w DynamoDB FAQ:

Q: When should I use Amazon DynamoDB vs Amazon S3?

A: Amazon DynamoDB stores structured data, indexed by primary key, and allows low latency read and write access to items ranging from 1 byte up to 400KB. Amazon S3 stores unstructured blobs and suited for storing large objects up to 5 TB. In order to optimize your costs across AWS services, large objects or infrequently accessed data sets should be stored in Amazon S3, while smaller data elements or file pointers (possibly to Amazon S3 objects) are best saved in Amazon DynamoDB.

Tags:
Napisany w Cloud computing | Brak komentarzy »

AWS CLI

Autor: Piotr Karpiuk o 12. stycznia 2015

AWS CLI

Wstęp

AWS CLI to interfejs wiersza poleceń do usług chmury Amazonu (Amazon Web Services, AWS). Dzięki niemu można wykonywać działania w chmurze z poziomu skryptów wiersza poleceń (Linux Bash lub Windows PowerShell). Implementacyjnie jest to skrypt Pythona, który komunikuje się z chmurą za pomocą HTTPS na porcie 443.

Instalacja

Zainstalować można na kilka sposobów:

 • z repozytorium pakietów Linuksa, np.
  apt-get install awscli

  w Ubuntu, lub jako instalator MSI w Windows (wersja 32- lub 64-bitowa)

 • za pomocą systemu pakietów Pythona, o nazwie pip: po zainstalowaniu Pythona 2.7+ lub 3.4+ oraz pip, wydajemy (z roota) polecenie:
  pip install awscli

  ewentualny upgrade wykonuje się poleceniem

  pip install --upgrade awscli
 • wykonując polecenia (Linux):
  curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
  unzip awscli-bundle.zip
  sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

Aby sprawdzić czy instalacja przebiegła poprawnie najprościej wykonać polecenie aws --version lub aws help.

Dodatkowo pod Linuksem można sobie uprzyjemnić pracę włączając autokompletowanie poleceń pod klawiszem TAB:

complete -C `which aws_completer` aws

Konfiguracja

Konfiguracja sprowadza się do wprowadzenia danych: Access Key ID i Secret Access Key, pobranych z konsoli administracyjnej AWS w przeglądarce. Dodatkowo określa się dwa parametry domyślne: region AWS oraz format wyniku polecenia. Można je przedefiniować w opcjach konkretnego polecenia (--region i --output), a region również w zmiennej środowiskowej AWS_DEFAULT_REGION.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

Format wynikowy to może być json (do przetwarzania wyniku programistycznie lub za pomocą procesora jq), text (do przetwarzania przez narzędzia typu sed, grep lub awk), lub table (czytelne dla ludzi).

Podane tu dane są przechowywane w plikach ~/.aws/credentials (klucze) i ~/.aws/config (domyślny region i format wynikowy).

I już możemy wykonać pierwsze polecenie AWS, opisujące nasze działające instancje w wybranym regionie:

$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-east-1

Uwaga: Tutaj opisano konfigurację AWS CLI na komputerze znajdującym się poza chmurą (np. na prywatnym laptopie). Nieco inaczej wygląda konfiguracja na instancji EC2. Tutaj przede wszystkim instancja musi mieć przypisaną rolę z dostępem do zasobów na których chce działać (patrz dokument AWS Identity and Access Management). Po wydaniu polecenia aws configure wprowadzamy puste pola kluczy — klucze zostaną automatycznie pobrane z metadanych instancji.

Przykład: uruchamianie nowej instancji

Po pierwsze, trzeba utworzyć grupę zabezpieczeń (ang. security group), czyli odpowiednik prostego firewalla. Dodamy do niej regułę pozwalającą na dostęp do instancji przez SSH (port 22) z dowolnego miejsca na świecie:

$ aws ec2 create-security-group --group-name devenv-sg --description "security group for development environment in EC2"
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name devenv-sg --protocol tcp --port 22 --cidr 0.0.0.0/0

Poleceniem ec2-describe-security-groups możemy pozyskać informacje o aktualnych grupach bezpieczeństwa.

Kolejnym krokiem jest utworzenie klucza do połączenia się z instancją za pomocą SSH:

$ aws ec2 create-key-pair --key-name devenv-key --query 'KeyMaterial' --output text > devenv-key.pem
$ chmod 400 devenv-key.pem

Teraz możemy już wykonać polecenie uruchomienia instancji, przy czym potrzebujemy jeszcze identyfikatora obrazu systemu operajnego (AMI). Wybierzmy obraz ami-29ebb519 (Ubuntu). Uruchomimy go na jednej z najsłabszych (i najtańszych) maszyn wirtualnych t2.micro (listę wszystkich typów instancji możemy znaleźć np. na ec2instances.info). Polecenie run-instances uruchamia instancję i zwraca JSONa opisującego uruchomioną instancję; parametr --query na tym JSONie wykonać zapytanie i zwraca jego wynik(patrz JMESPath). Poniższe polecenie zwraca identyfikator uruchomionej instancji:

$ aws ec2 run-instances --image-id ami-29ebb519 --count 1 --instance-type t2.micro --key-name devenv-key \
 --security-groups devenv-sg --query 'Instances[0].InstanceId'
"i-ec3e1e2k"

Uruchamianie chwilę potrwa (być może parę minut). Gdy już się uruchomi, możemy użyć polecenia describe-instances aby ustalić adres IP:

$ aws ec2 describe-instances --instance-ids i-ec3e1e2k --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress'
"54.183.22.255"

Teraz możemy już się połączyć z instancją:

$ ssh -i devenv-key.pem ubuntu@54.183.22.255

Dla Ubuntu nazwą użytkownika będzie ubuntu. Dla Fedory byłoby to fedora lub ec2-user, dla SuSe root. Ogólnie nazwa użytkownika na który należy się łączyć zależy od dostawcy obrazu systemu operacyjnego.

Lista działających instancji typu m1.small:

aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=m1.small"

Terminacja (zwolnienie) instancji:

aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-ec3e1e2k

Sposób użycia

Ogólna postać polecenia AWS CLI jest następująca:

$ aws [command] [subcommand] [parameters]

Na ogół command to nazwa usługi AWS (np. ec2 w przypadku instancji, s3 dla S3, itd.), przy wprowadzaniu subcommand warto posługiwać się klawiszem TAB, o ile włączyliśmy autokompletację (patrz wyżej).

Subcommands odpowiadają akcjom API poszczególnych usług AWS. Każda usługa ma dokumentację (ang. reference documentation), w której opisano szczegółowo wszystkie możliwe akcje wraz z parameterami, a także typy danych, możliwe komunikaty błędów itp. Patrz AWS Documentation.

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc możemy uzyskać na trzech poziomach: głównym, usługi lub konkretnego polecenia usługi:

$ aws help
$ aws ec2 help
$ aws ec2 describe-instances help

Typy parametrów

W pomocy, opisie parametrów poleceń w nawiasach podawane są typy parametrów. Oprócz trywialnych typów takich jak String czy Integer mamy:

Timestamp
Akceptowane formaty:

2014-10-29T20:30:00.000Z
2014-10-29T12:30:00.000-08:00
2014-10-29
20141029
List
lista łańcuchów rozdzielonych spacjami
Boolean
brak takiej opcji oznacza 0, a wystąpienie 1. Na przykład opcja --dry-run.
Blob
ścieżka do lokalnego pliku, np. /tmp/image.png
Map
JSON, np. '{"id": {"N": "1"}}' lub tzw. shorthand syntax (patrz niżej).

Aby niezależnie od typu załadować wartość parametru z pliku, należy użyć URLa z przedrostkiem file:// (wspierane są skróty takie jak ~/, ./ i ../) lub http:// czy nawet https://.

Dla parametrów pobierających dane binarne należy użyć prefiksu fileb:// (np. klucze do szyfrowania).

Shorthand syntax

Shorthand syntax służy do wyrażania niezagnieżdżonych struktur, np. zamiast pisać:

--option '[value1,value2,value3]'

można tak:

--option value1 value2 value3

Z kolei zamiast:

--tags '[ {"Key": "My1stTag", "Value": "Value1" }, {"Key": "My2ndTag", "Value": "Value2" }, {"Key": "My3rdTag", "Value": "Value3" } ]'

można tak:

--tags Key=My1stTag,Value=Value1 Key=My2ndTag,Value=Value2 Key=My3rdTag,Value=Value3

Szkielety

Większość poleceń AWS CLI wspiera parametry --generate-cli-skeleton i --cli-input-json które służą odpowiednio do zapisywania parametrów w postaci JSONa i wczytywania ich z pliku zamiast wprowadzania pojedynczych parametrów w wierszu poleceń.

Wykonaj polecenie, które wygeneruje szkielet:

$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton > ec2runinst.json
$ cat ec2runinst.json
{
  "DryRun": true,
  "ImageId": "",
  "MinCount": 0,
  "MaxCount": 0,
  "KeyName": "",
  "SecurityGroups": [
    ""
  ],
  "SecurityGroupIds": [
    ""
  ],
  "UserData": "",
  "InstanceType": "",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "",
    "GroupName": "",
    "Tenancy": ""
  },
  "KernelId": "",
  "RamdiskId": "",
  "BlockDeviceMappings": [
    {
      "VirtualName": "",
      "DeviceName": "",
      "Ebs": {
        "SnapshotId": "",
        "VolumeSize": 0,
        "DeleteOnTermination": true,
        "VolumeType": "",
        "Iops": 0,
        "Encrypted": true
      },
      "NoDevice": ""
    }
  ],
  "Monitoring": {
    "Enabled": true
  },
  "SubnetId": "",
  "DisableApiTermination": true,
  "InstanceInitiatedShutdownBehavior": "",
  "PrivateIpAddress": "",
  "ClientToken": "",
  "AdditionalInfo": "",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "NetworkInterfaceId": "",
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "",
      "Description": "",
      "PrivateIpAddress": "",
      "Groups": [
        ""
      ],
      "DeleteOnTermination": true,
      "PrivateIpAddresses": [
        {
          "PrivateIpAddress": "",
          "Primary": true
        }
      ],
      "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0,
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
    "Arn": "",
    "Name": ""
  },
  "EbsOptimized": true
}

Otwórz sobie plik ze szkieletem i dowolnie przeedytuj parametry, np. usuń te których nie potrzebujesz. Zwróć uwagę na parametr DryRun ustawiony w szablonie na true, który powoduje że polecenie wykona się „na sucho”. Gdy już będziesz pewien że wszystkie parametry masz prawidłowe możesz usunąć ten parametr aby ostatecznie wykonać polecenie.

Teraz można wykonać:

$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json

Tags: , , ,
Napisany w Cloud computing | Brak komentarzy »

The Little Book of Cloud Computing

Autor: Piotr Karpiuk o 7. kwietnia 2013

Poniżej notatki z książki The Little Book of Cloud Computing, 2013 Edition: Including Coverage of Big Data Tools, L.Nielsen, 2013.

Podstawy

Przetwarzanie w chmurach obliczeniowych wykorzystuje Internet jako narzędzie do zdalnego pozyskiwania pamięci, mocy obliczeniowej, sieci komputerowej i innych zasobów na żądanie, przy czym płaci się za faktyczne wykorzystanie zasobów. Można powiedzieć że cloud computing to największe możliwe rozszerzenie klasycznego modelu klient-serwer.
Rob Bernard z Microsoftu twierdzi że przeniesienie usług takich jak Exchange czy Outlook do chmury dało firmie oszczędności w zużyciu energii rzędu 30%, a w przypadku małych firm byłyby one wyższe.
Chmury typu PaaS oferują zwykle narzędzia do projektowania, deweloperki, testowania, wdrażania i hostowania aplikacji, jak również narzędzia do pracy grupowej, baz danych, a także odpowiadające za integrację, bezpieczeństwo, skalowalność, trwałość, administrowanie, wersjonowanie kodu itp. Z kolei w chmurach typu IaaS trzeba sobie platformę zbudować samemu – kupuje się gołą moc obliczeniową i miejsce na dysku.
Większość usług chmurowych udostępnia interfejs REST.
Czytaj więcej »

Napisany w Cloud computing | Brak komentarzy »

Understanding PaaS – notatki

Autor: Piotr Karpiuk o 4. kwietnia 2013

Poniżej notatki z książki Understanding PaaS, Michael P. McGrath, O’Reilly 2012. Autor jest pracownikiem firmy Red Hat.
Chmury typu PaaS, w odróżnieniu od IaaS, nie dają dostępu do systemu operacyjnego, ale do platformy programistycznej i predefiniowanego stosu technologii. Daje to mniejszą kontrolę nad sprzętem, ale pozwala szybciej tworzyć skalowalne aplikacje z użyciem gotowych komponentów programowych. Nierzadkie są przypadki, gdy dostawcy chmur PaaS sami są klientami dostawców chmur IaaS.
O ile w chmurach IaaS na jednej maszynie fizycznej mogą działać maszyny wirtualne różnych klientów, to w chmurach PaaS na jednej maszynie wirtualnej mogą działać aplikacje różnych klientów. Na ogół aplikacja otrzymuje określone z góry zasoby, ale niektórzy dostawcy pozwalają na chwilowe przekraczanie takich limitów.
Chmury PaaS na dzień dzisiejszy koncentrują się głównie na aplikacjach webowych i specjalizują się w obsłudze dużej ilości krótkotrwałych połączeń. Długotrwały proces wsadowy powinien być raczej uruchamiany w warstwie IaaS z uwagi chociażby na lepszą kontrolę nad zużywanymi przez ten proces zasobami. Dla chmur PaaS typowe jest skalowanie poziome (zwiększanie liczby maszyn), a nie pionowe (podnoszenie limitów zasobów na pojedynczej maszynie). Należy wykonywać więcej małych operacji równolegle, a jak najmniej wymagających dużych zasobów operacji jedna po drugiej. Wielu dostawców PaaS automatycznie dodaje nowe instancje przy zwiększonym zapotrzebowaniu – w najgorszym razie (u niektórych dostawców) trzeba je tworzyć ręcznie. Typową reakcją dostawcy na przekroczenie przez proces limitu zasobów jest ubicie procesu.
W modelu PaaS deweloperzy aplikacji wybierają język programowania i cechy platformy jakich potrzebują (np. MySQL i JBoss), znajdują odpowiedniego dostawcę który to oferuje, i zaczynają kodować. Oprogramowanie wymaga zwykle jakichś bibliotek, natywnych lub nie. Kwestia możliwości użycia tych bibliotek i zależności pomiędzy bibliotekami to kolejna właściwość każdego dostawcy chmur PaaS. W Google App Engine pozwala tylko na niektóre biblioteki, a dozwolone w użyciu moduły języka C są opisane na stronie. Inni producenci, jak np. OpenShift czy Heroku, wczytują przygotowany przez dewelopera plik manifestu wymieniający potrzebne biblioteki i rozwiązują zależności po stronie serwera.
Czytaj więcej »

Napisany w Cloud computing, Uncategorized | Brak komentarzy »