Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

AWS CLI

aws help
Pomoc najwyższego poziomu
aws ec2 help
Wymienia polecenia dla wskazanej usługi
aws ec2 describe-instances help
Opis parametrów dla wskazanego polecenia i usługi
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-fd3c0aba
Tworzy snapshot wskazanego wolumenu EBS. W wyniku dostajesz JSONa z identyfikatorem snapshota (klucz SnapshotId)
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids vol-fd3c0aba
Opis wskazanego snapshota, w szczególności stan (czy już się utworzył)
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id vol-fd3c0aba
Usuwa wskazany snapshot

EC2

aws ec2 describe-regions
Wymienia dostępne regiony
aws ec2 describe-availability-zones --region us-east-1
Wymienia strefy dostępności wskazanego regionu i ich status (czy dostępny)
aws ec2 describe-instances
Opis działających instancji
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-3dd4f812
Zatrzymuje wskazaną instancję EC2

CloudFormation

aws cloudformation create-stack --stack-name MojaNazwa --template-url https://… --parameters ParameterKey=ParamName,ParameterValue=132343 ParameterKey=ParamName2,ParameterValue=cokolwiek
Tworzy nowe środowisko (stos) powiązanych zasobów, opisane w pliku JSON pod podanym URLem
aws cloudformation describe-stacks --stack-name MojaNazwa
Zwraca opis działającego stosu
aws cloudformation delete-stack --stack-name MojaNazwa
Usuwa wskazane środowisko (stos) i zwalnia jego zasoby

IAM

aws iam create-group --group-name „admin”
Tworzy grupę użytkowników „admin”
aws iam attach-group-policy --group-name „admin” --policy-arn „arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess”
Nadaje podanej grupie wskazaną politykę
aws iam create-user --user-name „myuser”
Tworzy nowego użytkownika IAM
aws iam add-user-to-group --group-name „admin” --user-name „myuser”
Dodaje użytkownika do grupy
aws iam create-login-profile --user-name „myuser” --password „Haselko”
Nadaje użytkownikowi hasło logowania

S3

aws s3 mb s3://awsinaction-Puchatek
Tworzy nowy kubeł S3 (system plików). Nazwa musi być globalnie unikalna
aws s3 sync . s3://awsinaction-Puchatek/backup
Kopiuje zawartość bieżącego lokalnego foldera do folderu backup wskazanego kubła S3 (tylko pliki których jeszcze nie ma w miejscu docelowym)
aws s3 cp --recursive s3://awsinaction-Puchatek/backup .
Kopiuje zawartość katalogu we wskazanym kuble S3 do bieżącego lokalnego katalogu
aws s3api put-bucket-versioning --bucket awsinaction-Puchatek --versioning-configuration Status=Enabled
Włącza wersjonowanie dla kubła - po nadpisaniu dowolnego obiektu będziesz miał dostęp do jego wcześniejszych wersji
aws s3api put-bucket-policy --bucket awsinaction-Puchatek --policy file:///mypolicy.json
Nadaje politykę zapisaną w lokalnym pliku wskazanemu kubłowi
aws s3 rb --force s3://awsinaction-Puchatek
Usuwa wskazany kubeł z jego zawartością

CloudTrail

aws cloudtrail lookup-events --max-results 30 --start-time 01-27-2015,01:16PM
Zwraca 30 zdarzeń z historii począwszy od wskazanej daty, domyślna wartość parametru --max-results to 10, maksymalna 50; domyślna wartość --start-time to data najwcześniejszego zdarzenia z ostatnich 7 dni
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances
Zwraca przefiltrowane zdarzenia z historii. AttributeKey może przyjmować wartości EventId, EventName, EventSource, ResourceName, ResourceType i Username.
aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=token
Wyciąga kolejne wyniki poprzedniego polecenia lookup-events. Parametr --next-token powinien pobierać wartość z wyników poprzedniego polecenia (klucz NextToken w JSONie).
aws cloudtrail describe-trails
Zwraca informacje o zdefiniowanych trailach.
aws cloudtrail stop-logging --name NazwaTraila
Wstrzymuje logowanie we wskazanym trailu
aws cloudtrail start-logging --name NazwaTraila
Wznawia logowanie we wskazanym trailu
aws cloudtrail delete-trail --name NazwaTraila
Usuwa wskazanego traila
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn trailARN --start-time 2015-08-27T00:00:00Z
Waliduje poprawność logów z zadanego przedziału czasu (można opcjonalnie dodać --end-time). Wartość --trail-arn trzeba wziąć z wyniku polecenia describe-trails.
Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blip
  • Blogger.com
  • Gadu-Gadu Live
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop